Image

Newcomer TestimonialsНовоприбулі - Відгуки

Добре, що наш світ тримається на таких чуйних людях, як Nadiya Sytarchuk та Chris Ursulak, які не можуть пройти повз чужу біду. Спасибі за те, що надали підтримку. Ваша допомога для нас дуже важлива і не буде забута ніколи.
Пані Надія була поруч з перших днів перебування в Канаді, такі питання як робота, житло і навіть здавалось б простий похід до лікаря  були вирішені засновниками цієї організації .
Коли була невпевненість у вирішенні проблеми пані Надія завжди говорила : « а чому не дзвониш, я зараз підʼїду, зачекайте мене »
Хочу побажати всім людям яким не легко починати свій шлях в Канаді, зустріти людей з великим серцем таких як Nadiya та Chris
Ще раз щиро вдячна вам за все, що ви зробили для нас .

Ігор Микитюк

Хочу висловити щиру подяку за вашу щедрість та спонсорство, яке дозволило мені отримати інвалідний візок. Ваша допомога неоціненна для мене, і я вдячний за вашу великодушність та підтримку. Цей візок стане важливим засобом для полегшення мого повсякденного життя, і я ціную вашу допомогу надзвичайно.
З повагою,
Ігор Микитюк і його батьки

Рівно два роки пройшло як Росія вторглась в Україну. Життя наше розділилося на до і після. Згадую, як розгублено ми втікали від тривог від вибухів. Дуже добре, коли ми ще були накордоні, а вже знали, що нас чекають в Канаді, нас зустрінуть, дадуть теплу їжу і пораду з житлом, з документами і

допоможуть з роботою.

Дякую Вам за невтомну працю

Olya Havrylyshyna

Oсь уже 2 роки як іде війна в Україні, тому я з дітьми змушена була залишити будинок і поїхати спочатку до Польщі тепер я в Канаді. Озираючись назад я вважаю що зробила все можливе для нового майбутнього.
Імміграція в Канаду була дуже складною, тому що багато людей тебе критикують і кажуть, що ти з дітьми не зможеш вижити в цій країні, проте Слава Богу на мої пошуки житла та допомоги в Канаді, відгукнулася чудова жінка Nadiya Syt і яка організувала цілий проект допомоги українцям Mentor Family Network Organization 🙏
Ця людина перші дні в Канаді нам допомогла зробити перші кроки, вона допомогла нам морально, допомогла житлом, речами і подарунками дітям, смачними продуктами, і найголовніше оформленням документів👏. І Надія до сих пір з нами на звʼязку…, я вдячна цій людині що вона дала мені перший і важливий крок для життя в Канаді.
Ще я дуже хочу подякувати моїй Margaret Correia Vasconcelos! Вона стала для мене не тільки другом, а й вона стала нашою родиною в Канаді❤️. Я навіть не можу всього вказати того, що Маргарет нам дала для майбутнього життя тут🙏. Я вдячна Богові і всім силам, що дали мені такого друга🙏🤞❤️. Дякую Margaret, що дивишся за дітьми та за новий будинок та меблі в ньому…. а загалом я всього не можу написати, що ти допомогла, бо щодня не обійшлася без твоєї допомоги.
Ще хочу згадати про Mira Keeler, це ненормальна бабуся, яка грає з дітьми у хованки та бігає у парку. І діти її вважають своїм другом. Вона дуже добра, чуйна багатьом допомагає.
І через рік у Канаді Я хочу сказати, що це чудово, коли є такі супер жінки, які допомагають одна одній. Ви всі неймовірні🙏❤️

Вітаю,друзі!.Хочу висловити велику подяку пані Надії та всім хто працює та допомогає українцям з компанії MFNO.Без їхньої підтримки було б  дуже важко,особливо коли робиш свої перші кроки в Канаді.Пані Надія надала мені дуже велику допомогу,розповіла,що треба зробити в першу чергу.Допомогла з житлом в Торонто.Без цієї компанії було б дуже важко.Велике дякую,вам пані Надія @Nadiya Syt, @Chris Ursulak та вашій компанії Mentor Family Network Organization.


Володимир Крупський.

It's good that our world is based on such compassionate people as Nadiya Sytarchuk and Chris Ursulak, who cannot pass by someone else's misfortune. Thank you for your support. Your help is very important to us and will never be forgotten.

Ms. Nadia has been by our side since the first days of her stay in Canada, and such issues as work, housing and even a seemingly simple trip to the doctor were solved by the founders of this organization.

When there was uncertainty in solving a problem, Ms. Nadezhda always said: "Why don't you call, I'll be right there, wait for me".

I want to wish all the people who are not easy to start their journey in Canada, to meet people with big hearts like Nadiya and Chris.

Once again, I am sincerely grateful to you for everything you have done for us.

Igor Mykytyuk

"I would like to express my sincere gratitude for your generosity and sponsorship, which allowed me to receive a wheelchair. Your help is invaluable to me and I am grateful for your generosity and support. This wheelchair will be an important tool in making my daily life easier and I appreciate your help immensely.
Sincerely yours,
Igor Mykytyuk and his parents"

Exactly two years have passed since Russia invaded Ukraine. Our lives were divided into before and after. I remember how confused we were running away from the explosions. It was great when we were still at the border, that we were expected in Canada, that we would be met, given warm food and advice on housing, documents, and help with work.

Thank you for your tireless work

Olya Havrylyshyna

It's been 2 years since the war in Ukraine started, so I had to leave home with my children and go first to Poland, and now I'm in Canada. Looking back, I think I did my best for a new future.

Immigrating to Canada was very difficult because many people criticize you and say that you and your children will not be able to survive in this country, but thank God a wonderful woman Nadiya Syt responded to my search for housing and help in Canada and organized a whole project to help Ukrainians Mentor Family Network Organization 🙏

This person helped us to take the first steps in Canada, she helped us morally, helped us with housing, things and gifts for children, delicious food, and most importantly with paperwork👏. And Nadiia is still in touch with us... I am grateful to this person for giving me the first and most important step for living in Canada.

I also want to thank my Margaret Correia Vasconcelos! She has become not only my friend, but she has become our family at Канаді❤️. I can't even begin to tell you all the things that Margaret has given us for our future life here.... I am grateful to God and all the powers that gave me such a friend🙏🤞❤️.

Thank you Margaret, for looking after the children and for the new house and the furniture in it.... and in general I can't write all the things you helped, because I couldn't do without your help every day.

I would also like to mention Mira Keeler, a crazy grandmother who plays hide and seek with the children and runs in the park. And the children consider her their friend. She is very kind and responsive and helps many people.

And after a year in Canada, I want to say that it's great to have such super women who help each other. You are all incredible!!!!

Greetings, friends!!! I want to express my gratitude to Ms. Nadiya and everyone who works and helps Ukrainians from MFNO. Without their support it would be very difficult, especially when you make your first steps in Canada. Ms. Nadiya gave me a lot of help, told me what to do first. She helped with housing in Toronto. Without this company it would be very difficult.

Vladimir Krupsky.

About

Mentor Family Network Organization (MFNO). A federally registered charitable organization (732632203 RR0001) whose team is dedicated to providing aid and assistance and settlement services for refugees and those seeking asylum in Canada. 

 info@mfno.org

MFNO Analytics

 • Stats on: 2024-06-01
 • Total visited pages: 163
 • Total visitors: 127
 • Average time: 00:07:53
 • Page per user: 1
 • Realtime stats
 • Users on page:
 • Visitors:
 • Logged users:
 • Total users:
 • Visitors counter
  2